Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat

Sistema intern d’informació

Totes les societats que conformen el GRUP HV (Harinera Vilafranquina, SA, Oromas, SA, Guria, SA, Harinera del Pisuerga, SAU i La Preferida, SA) disposen d’un sistema intern d’informació que permet denunciar en el context laboral o professional, amb la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Poden utilitzar aquest sistema intern d’informació les persones següents:

  • Els empleats i els accionistes.
  • Els autònoms.
  • Qualsevol persona que treballi sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors o per ells.
  • Les persones que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d’una relació laboral o estatutària que ja hagi acabat.
  • Voluntaris i becaris i treballadors en períodes de formació.
  • Les persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions s'hagi obtingut durant el procés de selecció.

Per utilitzar el sistema intern d’informació pot adreçar-se a l’enllaç següent:

https://centinela.lefebvre.es/public/concept/1765013?access=mcbSbuxaA7IjXAR0Y1brAHJWjfPd6oEIRZeHMFuKDmI%3D

En aquest enllaç tenen a la seva disposició la Política del sistema intern d’informació, en la qual es regulen els drets i les garanties que tenen els informants.

El sistema intern d’informació no és un servei d’emergència. Les denúncies presentades a través d'aquest canal no rebran una resposta immediata.

En el cas que es vulgui fer una reclamació comercial, el sistema intern d’informació no és el canal oficial per presentar reclamacions. Per a això, la companyia disposa d’un servei d’atenció al client en el qual es poden presentar les reclamacions o demanar informació.