Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
H.V. treballa per la Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes.Recentment hem aprovat el nostre "Pla d'accions estratègiques i operatives per la Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes”.

Es tracta d'una iniciativa d'HARINERA VILAFRANQUINA que no només pretén complir la Llei Orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva entre dones i homes, sinó també integrar aquesta necessitat personal, social i laboral en el marc del nostre procés de millora contínua. D'aquesta manera la nostra Organització podrà mantenir una preocupació i atenció constant per treballar i millorar els àmbits de la igualtat d'oportunitats de manera sostenible al llarg del temps.

Les accions que s'incorporen al Pla han estat definides a partir dels resultats obtinguts d'un informe diagnòstic previ. Així, doncs, el Pla inclou les pautes d'implantació per posar en marxa accions que responen a les necessitats detectades. En la fase de diagnòstic, liderada pel nostre Departament de RR.HH., han participat tots els nivells de la nostra Organització i una representació molt àmplia del personal, que ha demostrat una gran implicació. Per tant, el Pla també té un abast definit per a tota l'Organització.

Ens trobem davant d'una política i una estratègia empresarial que tenen l'objectiu d'aconseguir igualtat real entre dones i homes a la feina, i afavorir la igualtat en la incorporació,la permanència i el desenvolupament de la carrera professional de totes les persones.

HARINERA VILAFRANQUINA, una empresa compromesa amb la Igualtat d'Oportunitats.